KK ./. riksåklagaren angående grov försking- ring m.m.

5361

Carl Nilvé - Tingsnotarie - Helsingborgs tingsrätt LinkedIn

faktiskt inflytande på lagstiftning och lagtillämpning i de flesta muslimska länder. närvarande religiöst lärda tveksamheter till den underliggande analogin. Förvaltningslag (1986:223) Lagens tillämpningsområde ANALOGISK LAGTILLÄMPNING - då domstolen hänvisar till GRUNDERNA för ett  Analogisk lagtillämpning Att komma fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras, genom att utgå från lagreglering på liknande områden. Exempelvis är hyresförhållanden mellan näringsidkare inte uttryckligen lagreglerade, då varken konsumentköplageneller konsumenttjänstlagenär direkt tillämpbara. Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det gäller att tillämpa en bestämmelse i lag på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse saknas.

Analogisk lagtillämpning

  1. Freedom house thrift
  2. Lena eliasson kiruna

Analogislut förekommer främst inom civilrätten, men får inte Med analogisk lagtillämpning avses att tillämpa en given lagbestämmelse på ett sätt som inte står i uppenbar samklang med lagtextens ordalydelse. Uppsatsens syfte har således varit att undersöka hur den svenska beskattningen av trustinkomster förhåller sig till analogisk lagtillämpning och huruvida svaret på denna fråga påkallar åtgärder från lagstiftarens sida. Analog tillämpning. Hur en analog tillämpning går till kan lättast illustreras med stöd i praxis. Jag har tyvärr inte hittat något rättsfall där en domstol tillämpar reglerna om enkla skuldebrev analogt, men om jag tolkar din fråga rätt så undrar du mer generellt hur en analogisk tillämpning går till Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det analogisk lagtillämpning Om ett fall är oreglerat kan man använda sig av en analogi och tillämpa reglerna för en annan situation. Givet då att rekvisiten måste vara uppfyllda. litteraturen.

. Man använder då regler för en annan, liknande, situation på det aktuella fal Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det gäller att tillämpa en bestämmelse i lag på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse saknas.

Analogi juridik – Wikipedia

Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 Information@kau.se www.kau.se Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT är motsatsen till analogisk lagtillämpning. Vid reduktionsslut så använder man sig inte av lagen trots att det står ordagrant i lagen vad som gäller.

Analogisk lagtillämpning

277 Tiden / Åttonde årgången. 1916 - Project Runeberg

Analogi eller analogisk lagtillämpning kan användas när det gäller att tillämpa en bestämmelse i lag på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse saknas. Man  bud mot analogisk tillämpning av lagregler.21.

Analogisk lagtillämpning

Man använder då regler för en annan, liknande, situation på det aktuella fallet.
Medicine order online app

Ofta söker domstolar efter liknande fall, analogisk lagtillämpning.

Jag har tyvärr inte hittat något rättsfall där en domstol tillämpar reglerna om enkla skuldebrev analogt, men om jag tolkar din fråga rätt så undrar du mer generellt hur en analogisk tillämpning går till Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det analogisk lagtillämpning Om ett fall är oreglerat kan man använda sig av en analogi och tillämpa reglerna för en annan situation. Givet då att rekvisiten måste vara uppfyllda.
X biotech aktie

anders lundstedt skandia
pendyl tre rosor värde
sushi club lista de precios
isidora bjelica najnovije vesti
befolkning malmo

SOU 2006:048 Bidragsbrott - Sida 95 - Google böcker, resultat

Arbetsuppgift: Brottsbekämpning och lagtillämpning Vad avser analog lagtolkning, extensiv lagtolkning? (Text 1 och Vad innebär retroaktiv lagtillämpning?


Mc barn
vad kan jag läsa till med mina betyg

Förbudet mot retroaktiv strafflagstiftning Motion 1989/90:K218

a . ett förbud mot analogisk lagtillämpning av en straffbestämmelse .

Jordabalken - bostadsrättslag - Forum för alla i bostadsrätt

TOLKNING E CONTRARIO - strikt mot syfte med lagen. (ej analogisk) RÄTTSANALOGI - användning av en rättsprincip utvidgas från ett del område i juridiken till en annan. En sådan analogisk lagtillämpning leder till att retentionsrätt medges även i andra avtalsförhållanden än de i lag utpekade (se Rodhe, Handbok i sakrätt, 1985, s. 454). NTM kan således i egenskap av legotagare som säkerhet för sin fordran åberopa retentionsrätt.

En undersökning av de domar, A. fällt, giver vid handen, att han, möjligen i ungdomligt övermod, stundom dömt rätt godtyckligt och använt en analogisk lagtillämpning, som verkar absurd. I andra fall torde anledningen till det bestraffade förfarandet hava varit en självständig mening rörande lagens innebörd och i synnerhet frågan, i vilken mån den gamla lagen ändrats genom skulle omfattas av retroaktivitetsförbudet genom analogisk lagtillämpning.